Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza a Chameleon Smarthome Kft. – mint Adatkezelő – által üzemeltetett www.chameleon-smarthome.com  weboldalon (a továbbiakban: weboldal) keresztül történő adatkezelés szabályait.Értelmező rendelkezés

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet - a továbbiakban: GDPR - 4. cikkében foglaltak alapján.Személyes adat

„Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.” [GDPR 4. cikk 1. pont]Adatkezelés

“A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.” [GDPR 4. cikk 2. pont]Adatkezelő

„Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.” [GDPR 4. cikk 7. pont]Az érintett hozzájárulása

„Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez” [GDPR 4. cikk 11. pont]1. Adatkezelő adatai

Cégnév: Chameleon Smarthome Kft.
Székhely: 2161 Csomád, Levente utca 14/A
Postacím: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
Cégjegyzékszám: 13-09-188910
Adószám: 26113803-2-13
Képviseli: Szarvas Péter, ügyveztő
Email cím: info@chameleon.sh
Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában

 

Ha bármilyen kérdésed lenne a személyes adataid kezelését illetően vagy szeretnéd gyakorolni a jelen Adatvédelmi Szabályzatban említett bármelyik jogodat, az alábbi elérhetőségeken léphetsz velünk kapcsolatba:
Név: Szarvas Péter
Elektronikus elérhetőség: info@chameleon.sh

 

A cookie-val (süti) kapcsolatos részletes adatkezelési szabályokról Adatkezelő külön tájékoztatóban rendelkezik, amely linken közvetlenül is elérhető.2. Adatkezelés célja és jogalapja

A személyes adataidat az alábbi célból kezelhetjük:

 

Kezelt adatok köre

- A kapcsolatfelvétel során (lásd a Weoldal KAPCSOLAT menüpontját) általad megadott személyes adatok pl. név, cím, email cím, telefonszám
- név (vezetéknév + keresztnév), email cím, telefonszám.Adatkezelés célja

- Általános kapcsolatfelvétel, annak érdekében, hogy konkrét információkat kérhess, észrevételt tehess vagy intézkedések megtételét kérhesd tőlünk.
- Kapcsolatfelvétel content marketing tekintetében Annak érdekében, hogy segíteni tudjunk neked az általunk nyújtott szolgáltatásainkkal kapcsolatban érkező kérdéseidre, megkereséseidre.
- Toborzás: abból a célból, hogy meggyúződhessünk alkalmas vagy-e a nálunk történő munkavégzésre; megüresedett álláshelyre megfelelő jelöltek kereséséhez; interjúk lefolytatása céljából; ajánlattétel és munkaszerződések biztosítása; felvétel előtti ellenőrzések elvégzése, beleértve annak ellenőrzését is, hogy jogosult vagy-e dolgozni, ideértve a kapcsolatfelvétel, annak érdekében, hogy konkrét információkat kérhess, észrevételt tehess vagy intézkedések megtételét kérhesd tőlünk.Adatkezelés jogalapa

- Az ilyen megkereséseid a GDPR 32 preambulumbekezdése alapján az adatkezeléshez történő egyértelmű hozzájárulásnak minősül. Jogalap: GDPR 6. cikk a), c) és f) pontok alapján
- Az ilyen megkereséseid a GDPR 32 preambulumbekezdése alapján az adatkezeléshez történő egyértelmű hozzájárulásnak minősül. Jogalap: GDPR 6. cikk a), c) és f) pontok alapján
- Az önéletrajzod Adatkezelő részére történő elküldése a GDPR 32 preambulumbekezdése alapján az adatkezeléshez történő egyértelmű hozzájárulásnak minősül. Jogalap: GDPR 6. cikk a) pont alapjánAdatkezelés időtartama

- A cél megvalósulásáig, azaz mindaddig amíg a kapcsolatfelvétel során az Adatkezelőhöz intézett kérésnek az Adatkezelő nem tett eleget.
- A cél megvalósulásáig, azaz mindaddig amíg a kapcsolatfelvétel során az Adatkezelőhöz intézett kérésnek az Adatkezelő nem tett eleget.
- Személyes adataidat addig őrizzük meg, amíg a toborzás keretében meghirdetett pozíciót (munkakört) be nem töltik, vagy amíg a pozíció (munkakör) betöltésére leadott jelentkezésedet vissza nem vonod. Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a toborzási határidő lezárását követően, külön erre vonatkozó kifejezett hozzájárulásod esetén, a hozzájárulásodat megelőzően Adatkezelő által adott előzetes tájékoztatás szerinti időtartamig a személyes adataidat tovább kezeljük.3. Ki férhet hozzá az általad megadott személyes adatokhoz?

Személyes adatokat hatóság vagy bíróság részére az Adatkezelő kiadhatja pl. jogi eljárásokban, bírósági, hatósági megkeresésre, vagy bűnüldöző szerv kérésére, vagy ha az Adatkezelő úgy látja, hogy ez szükséges valamely jogszerűtlen esemény, tevékenység kivizsgálásához, megelőzéséhez vagy azzal kapcsolatos egyéb intézkedéshez, vagy ha azt egyébként jogszabály előírja az Adatkezelő számára.

 

Kérünk, hogy amennyiben velünk a kapcsolatot valamely közösségi oldalon (Facebook, LinkedIn, Behance) keresztül veszed fel, úgy ezen közösségi oldalak adatvédelmi szabályzatát is vedd figyelembe és ismerd meg azok tartalmát Nincs befolyásunk a külső weboldalak adatgyűjtésére, így azért nem vállalunk felelősséget. Az ilyen külső weboldalakon megadott adatok védelméért és titokban tartásáért nem vállalunk felelősséget.4. Jogok és jogorvoslati lehetőség

Az Adatkezelőhöz fordulhatsz különösen a GDPR III. fejezete alapján az alábbi jogok érvényesítése okán:
- a tájékoztatáshoz való jog érvényesítésekor,
- a személyes adatokhoz történő hozzáférési jog érvényesítésekor,
- a személyes adataid helyesbítéséhez való jog érvényesítésekor,
- a személyes adat törléséhez való jog (elfeledtetéshez való jog) érvényesítésekor,
- az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesítésekor,
- a személyes adat kezelésének tiltakozáshoz való jog és az automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok érvényesítésekor,
- adathordozhatósághoz való jog érvényesítésekor

Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztat a GDPR 15-22. cikke szerinti kérelem nyomán hozott intézkedéseiről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ezt a határidőt az Adatkezelő további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatást ad [GDPR 12. cikk (3)].

Ha elektronikus úton (email-ben) nyújtod be a kérelmedet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg az Adatkezelő, kivéve, ha ezt másként (pl. postai úton) kéred. Ebben az esetben ezt a kérelmedben kérlek jelezd.

Adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, kivéve, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre [GDPR. 12. cikk (4)].

Amennyiben azt tapasztalod, hogy az Adatkezelő jogszerűtlenül kezeli a személyes adataidat, úgy az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeid a GDPR VIII. fejezete szerint:

Jogosult vagy arra, hogy panaszt tegyél a felügyeleti hatóság előtt:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Weboldal címe: http://www.naih.hu
E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogosult vagy bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság jogilag kötelező erejű döntésével szemben

Közvetlenül bírósághoz is fordulhatsz, ha megítélésed szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében az Adatkezelő megsértette a GDPR-ban foglalt jogaidat. Az adatkezelővel szembeni eljárást az adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.5. Záró rendelkezés

Az Adatkezelőhöz fordulhatsz különösen a GDPR III. fejezete alapján az alábbi jogok érvényesítése okán:
Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a személyes adatok valódiságáért az az érintett felel, aki azt az Adatkezelő részére megadta. Amennyiben nem a saját személyes adataidat vagy téves adatot/személyes adatot adsz meg, úgy köteles vagy a harmadik személynek Adatkezelővel szemben támasztott igényérvényesítése esetén az Adatkezelőt teljeskörűen mentesíteni.

Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy végzi, hogy biztosítja az adatok védelmét.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A jelen Adatvédelmi Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében az adatkezelésre a vonatkozó jogszabályok, különösen a GDPR-ban foglaltak az irányadók.
Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő jogosult a jelen Adatvédelmi Szabályzatot egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések, annak hatályba lépését követően alkalmazandók.Frissítések

Jelen Adatvédelmi szabályzat hatályba lépésének napja: 2018. május 25.
Chameleon Smarthome Kft.